Pastorácia

Sviatosti

Sviatosti sú viditeľné (zmyslami vnímateľné) znaky, ktoré Božiu milosť, ktorú naznačujú aj udeľujú.

Sviatosti teda spočívajú v nejakom zmyslami vnímateľnom znaku. Tento znak vyjadruje určitú Bohom udeľovanú milosť. V krste je to napríklad obmytie vodou, ktoré naznačuje reálne udelenú Božiu milosť, a teda očistenie od hriechov.

V každej sviatosti rozlišujeme medzi matériou a formou tejto sviatosti. Matéria je vlastne zmyslami vnímateľný znak. Forma sú prorocké slová, ktoré tomuto znaku udeľujú sviatostnú silu.
 

Sväteniny

Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa určitým napodobnením sviatostí naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.

Pod sväteninami rozumieme požehnania, pri ktorých sa Cirkev modlí nad určitým predmetom, aby osoba, ktorá ho používa, rástla vo viere a v láske. Cez tieto spásonosné znaky má pôsobiť Kristov kríž v každodennom živote toho, kto ich používa. Preto nám neslúžia ako amulety na ochranu nášho pozemského života, zdravia alebo na ochranu našich hmotných vecí, ale na večnú spásu.