Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: "Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?" Oni vraveli: "Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov." "A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: "Ty si Mesiáš, Syn živého Boha." (Mt 16, 13-16)

    Sviatok Katedry sv. Petra pripomína nám všetkým Petrovu moc ako hlavy apoštolov, rovnako aj moc Petrových nástupcov. Peter nasledoval svojho majstra a stal sa sluhom všetkých. Pápež ako Petrov nástupca je povolaný nasledovať Krista a viesť Božie stádo. Ako sa Ježiš modlil za Petra, tak aj my všetci sa máme modliť za nášho pápeža.
    


    Pane Ježišu, obdaruj nášho pápeža silou a milosťou, aby nás viedol a ukazoval správnu cestu, na konci ktorej nás čaká stretntutie s Tebou.